LSS Personlig assistans barn och vuxna samt daglig verksamhet

Service och kvalité ska gå hand i hand

LSS Service i världsklass
Alla människor är olika. Vi vill olika saker, vi tycker olika och vi vill ha det olika. Vi på För Ett Bättre Liv tycker om personlig assistans och bryr oss om våra kunder och assistenter. Vi har lärt oss att personlig assistans betyder olika saker för våra kunder. Lika självklart som att alla människor är olika, lika självklart är det att våra kunder ser på det personliga assistans-uppdraget på olika sätt. Därför anpassar vi oss.

Vi bryr oss om våra kunder och deras intressen. Därför är det extra viktigt för oss när vi träffar nya kunder att vi hittar en gemensam syn på vårt uppdrag. Vi vill vara behjälpliga med alla våra kunders önskemål. Utifrån detta bygger vi din personliga assistans. För Ett Bättre Livs grund bygger på en personlig utformad personlig assistans. Därför är kommunikationen så otroligt viktigt för oss. Vi vill att våra kunder och personliga assistenter ska ha möjlighet att dela med sig av utvecklingsmöjligheter och svårigheter, så vi tillsammans kan utveckla din assistans. 

Kvalitetssystem
För Ett Bättre Livs
 verksamhet tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
www.socialstyrelsen.se/sosfs/20119.

Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerhetsställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs. För Ett Bättre Liv har ett kvalitetsledningssystem. Kvalitén i verksamheten utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Vi upprättar genomförandeplan och dokumenterar enligt lag för alla våra kunder.

För Ett Bättre Liv ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelsehantering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. En central fråga i kvalitetsarbetet är kundtillfredsställelse. Genom nöjda kunder får vi möjlighet att skapa långsiktiga kontakter och en utveckling av den egna verksamheten. Kvalitetsarbetet utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla som arbetar inom För Ett Bättre Liv ska aktivt medverka till att åstadkomma en personlig assistans av hög kvalitet genom förståelse för kundens önskemål och behov.

I vårt kvalitetsarbete undersöker vi vad våra kunder tycker om vår service och hjälp genom att de får fylla i en enkät. Utifrån resultatet får vi fram ett NKI och kan efter det arbeta fram mål för vårt förbättringsarbete, både på kundnivå och övergripande. För Ett Bättre Liv administrerar personlig assistans alltid utifrån dig som kund och dina behov och önskemål. Verksamheten arbetar utifrån respekt för varje enskilds kunds självbestämmande och integritet, detta för att du som kund ska få leva ett så självständigt och rikt liv som du önskar.

Vad är Personlig Assistans?

Personlig assistans är en insats för dig som behöver hjälp av någon annan för att din vardag ska fungera och du ska ha möjlighet till att leva som andra.

Personlig assistans är en personlig utformad insats. Med det menas att du som har assistans utformar ditt uppdrag så att det passar dig, dina tider, dina intressen och behov.

Grundläggande behov

Tillhör du en av personkretsarna utreder din kommun eller Försäkringskassan om du har tillräckligt mycket behov av stöd för att få insatsen. Utredningen kommer främst att undersöka de 5 grundläggande behoven.

De fem grundläggande behoven är följande:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädning
  • Kommunikation
  • Ingående kunskap, dvs behöver den som arbetar med dig en ingående kunskap om din funktionsvariation.
 
Personkretsar

För att ha möjlighet att få personlig assistans ska du tillhöra till minst en av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning eller autismsspektrumtillstånd.
  2. Personer med en bestående hjärnskada som uppstått i vuxen ålder som ger en betydande funktionsvariation.
  3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Kriteriet för att tillhöra denna personkrets är att funktionsnedsättningen ska vara varaktig, stor, betydande och omfattande.
 
Övriga behov:

Har kommunen eller Försäkringskassan gjort bedömningen att du ska beviljas personlig assistans har du också möjlighet att få hjälp med andra saker i din vardag.

Det kan handla om hjälp med till exempel förflyttningar, ledsagning, matlagning, städning samt träning.

Självklart hjälper våra jurister dig med ansökan!
 

Personlig assistans hos oss!

Har du ett assistansbeslut?
Fördelen med att vara kund hos oss istället för att själv vara egen arbetsgivare är att du inte behöver sköta pappersarbetet, löneutbetalningarna, rekryteringar och allt annat som arbetsgivaransvaret innebär. Vi på För Ett Bättre Liv tar hand om allt sådant åt dig samtidigt som du alltid har fullt medbestämmande i hur din assistans utformas.

Vad är personlig assistans och hur fungerar det?
Om man har ett handikapp eller en funktionsnedsättning som påverkar och försvårar det dagliga livet kan man ansöka om att få särskilt stöd och insatser enligt LSS. Det innebär att du kan få tekniska hjälpmedel som exempelvis en automatiskt rullstol om behovet finns, eller om du är i behov av en personlig assistent  som hjälper till med vardagsbestyr så kan du få rätt till det. LSS har sin grund i att alla människor ska ha lika stor rätt att leva under goda levnadsvillkor och vara delaktiga i samhället, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Vilka får särskilda insatser?
De med någon form av handikapp eller funktionshinder som nämns i lagtexten och som får sin ansökan beviljad har rätt att ta emot en insats av något slag. Detta kan innebära hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat eller rollator men det kan även vara nya metoder och tekniker. En annan typ av insats är personlig assistans där den personliga assistenten hjälper individen med det i vardagen som den inte klarar helt på egen hand. För att kunna bli berättigad till stöd enligt LSS ska man tillhöra någon av de personkretsar som nämns i lagtexten. Personkretsarna omfattar individer som har utvecklingsstörning eller tillstånd förknippade med autism, personer som har bestående funktionshinder av begåvningsmässig art eller personer med övriga funktionshinder.

Hjälp i vardagen?
En personlig assistent kan hjälpa dig att få vardagen att fungera. Han eller hon verkar som ett stöd och kan komma för tillsyn. Den personliga assistenten kan även hjälpa dig med mat, kläder, att kommunicera med omgivningen, att sköta din personliga hygien, att kontakta exempelvis myndigheter och så vidare. Assistenten kan även hjälpa dig med sysslor utanför hemmet som handling, följa med på möten eller utföra fritidsintressen. Hos oss på För Ett Bättre Liv får du hjälp både med att ansöka om stöd och att hitta den rätta hjälpen för dig.