Lex-Sarah

Lex-Sarah

Anställda i För Ett Bättre Liv rapporterar missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till närmaste chef.
Närmaste chef ansvarar för att det rapporterade utreds, dokumenteras och avhjälps. Så långt som möjligt klarläggs händelseförloppet och de faktorer som påverkat förloppet. Om ett missförhållande är allvarligt anmäler chefen till IVO.
Genom att vara transparenta visar vi dels hur vi agerat i de uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss av varje enskilt fall. Vi arbetar för att förebygga allvarliga risker, men när de uppstår vill vi vara öppna för att andra ska kunna lära. Vi tror att öppenhet är en nyckel till framgång.
Under 2020 anmälde För Ett Bättre Liv 2  missförhållande enligt Lex Sarah till IVO.

När ska du ta kontakt?

Om du som arbetar inom För Ett Bättre Liv vet eller misstänker att en av våra kunder skadats i vår verksamhet ska du anmäla detta omgående till din närmaste chef. Likaså om någon av våra kunder skulle vara utsatt för någon form av missförhållande.